Compounds of Aluminate AlO2-

  IUPAC Name Chemical Formula Molar Mass (g/moL) Cobalt(II) Aluminate CoAl2O4 176.9 Barium Aluminate Ba(AlO2)2 255.3 Zinc Aluminate Zn(AlO2)2 183.3 Sodium Aluminate AlNaO2 82.0 Calcium Aluminate Ca(AlO2)2 158.0 Potassium Tetrachloroaluminate AlCl4K 207.9 Antimony(III) Aluminate Sb(AlO2)3 298.7 Magnesium Aluminate Mg(AlO2)2 142.3

Read more